06-02-06

Update.

Bron : Belgisch Staatsblad 06-02-2006
 
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 JANUARI 2006. - Wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea (1)ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. De termijnen voor het indienen van aanvragen tot het verkrijgen van de volgende statuten van nationale erkentelijkheid worden zonder beperking in de tijd heropend :
1° het statuut van gewapend weerstander, ingesteld bij de besluitwet van 19 september 1945, gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1953 en 1 april 1965;
2° het statuut van inlichtings- en actieagent, ingesteld bij de besluitwet van 16 februari 1946 ter aanvulling en vervanging van de besluitwet van 1 september 1944;
3° het statuut van gedeporteerde tot de verplichte tewerkstelling, ingesteld bij de besluitwet van 24 december 1946, ingetrokken bij de wet van 7 juli 1953;
4° het statuut van burgerlijk weerstander en werkweigeraar, ingesteld bij de besluitwet van 24 december 1946, gewijzigd bij de wet van 2 april 1958;
5° het statuut van buitenlander politiek gevangene, ingesteld bij de wet van 5 februari 1947, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1954 en van 26 januari 1999;
6° het statuut van krijgsgevangene, ingesteld bij de wet van 18 augustus 1947, gewijzigd bij de wetten van 25 februari 1957 en 10 oktober 1967;
7° het statuut van weerstander door de sluikpers, ingesteld bij de wet van 1 september 1948, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1951 en 24 juli 1952;
8° het statuut van politiek gevangene en zijn rechthebbenden, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1954;
9° het statuut van lid van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, ingesteld bij de wet van 21 juni 1960, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967 en 10 juli 1969;
10° het statuut van Belgisch militair die tijdens de verschillende fazen van de oorlog 1940-1945 dienst volbracht heeft, ingesteld bij het koninklijk besluit van 28 augustus 1964;
11° het statuut van oorlogsvrijwilliger, ingesteld bij het koninklijk besluit van 4 december 1974;
12° het statuut van weerstander tegen het nazisme, ingesteld bij de wet van 21 november 1974, gewijzigd bij de wet van 4 juni 1982;
13° het statuut van verplicht ingelijfde, ingesteld bij de wet van 21 november 1974;
14° het statuut van ontvluchte, ingesteld bij het koninklijk besluit van 11 maart 1975, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1979 en 13 december 1983;
15° het statuut van zeevisser, ingesteld bij het koninklijk besluit van 8 februari 1984;
16° het statuut van lid van het Expeditiekorps voor Korea, ingesteld bij het koninklijk besluit van 22 juni 1983, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1983;
17° het statuut van buitenlandse militair die de Belgische nationaliteit heeft verworven na deel te hebben uitgemaakt van een geallieerd leger tijdens de oorlog 1940-1945, ingesteld bij koninklijk besluit van 22 juli 1983.
Art. 3. De aanvragen tot het verkrijgen van het statuut dienen op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief worden ingediend bij de Minister, bevoegd voor de oorlogsslachtoffers.
De aanvragen die postuum worden ingediend zijn niet ontvankelijk.
...

art. 8. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel 16 januari 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

 

 

Van een dringende 'update' gesproken...

 

Of allen die nu zijn, en zeker zij die hierna wezen zullen, een grote boodschap zullen hebben aan deze vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wet, laat ik in het midden.

 

In elk geval is het een sublieme geste in deze tijden van 'omfloerst separatisme' . Helaas, driewerf helaas dat 'aanvragen die postuum ingediend worden, niet ontvankelijk zijn...

 

Misschien een ideetje voor een volgende 'update'..., beste vrienden burgerlijike weerstanders en werkweigeraars...


19:19 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

groet
van allen die niet meer zijn en nooit meer wezen zullen; geen groet!

Gepost door: curieuzeneuzemosterdpot | 06-02-06

awel euhm, ik heb zeker niets aan deze wet... Maar ge weet maar nooit hé ;o)

Gepost door: Anne | 07-02-06

Vlot en kritisch Door je blog gewandeld en weeral een uurtje nuttig doorgebracht.

Gepost door: Gidsjoris | 10-02-06

De commentaren zijn gesloten.